Regulamin sklepu internetowego NatuRealne.pl

 I. Definicje

 1.              Regulamin - niniejszy dokument, określający zasady korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Klientów oraz prawa i obowiązki NatuRealne.pl, jak również sposób zawierania i wykonywania Umów i Umów Sprzedaży;
 2.              Sklep – sklep internetowy dostępny pod domeną naturealne.pl, którego właścicielem jest Monika Bil, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Monika Bil naturealne”;
 3.              NatuRealne.pl – Monika Bil, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Monika Bil naturealne”, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 11 lipca 2016 roku, będąca stroną zawieranych z Klientami Umów i Umów Sprzedaży Produktów;
 4.              Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także jednostka organizacyjna i osoba prawna, które zawierają z NatuRealne.pl Umowę lub Umowę Sprzedaży Produktów; Klientami Sklepu są zarówno podmioty posiadające Konto w Sklepie, jak i podmioty, które składają jednorazowe zamówienia bez przejścia procedury Rejestracji;
 5.              Umowa umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta dobrowolnie przez Klienta z NatuRealne.pl z chwilą potwierdzenia Rejestracji;
 6.              Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, której przedmiotem są Produkty i zawierana jest pomiędzy NatuRealne.pl a Klientem Sklepu na zasadach określonych w Regulaminie;
 7.              Produkty – kosmetyki naturalne oraz akcesoria do pielęgnacji, stanowiące przedmiot Umów Sprzedaży;
 8.              Koszyk – narzędzie informatyczne umożliwiające zebranie w jednym miejscu interesujących Klienta Produktów;
 9.              Rejestracja procedura prowadząca do utworzenia Konta, umożliwiającego późniejszą identyfikację Klienta podczas korzystania ze Sklepu na podstawie adresu e-mail i hasła;
 10.          Kontozbiór zasobów i uprawnieńw Sklepie przypisanych konkretnemu Klientowi, bezpłatnie prowadzony przez NatuRealne.pl dla Klienta, który dokonał Rejestracji w Sklepie;
 11.          Konsument– konsument w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.

II. Informacje ogólne

 1.              Sklep prowadzony jest przez Monikę Bil, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Monika Bil naturealne” z siedzibą w Warszawie.

Dane:

-               NIP:         5241849484   

-               Regon:     364693455

-               adres:       ul. Rembielińska 3. lok. 119, 03-343 Warszawa

-               tel.:          606 101 141   

-               e-mail:      info@naturealne.pl

 1.              Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu, w tym w szczególności sprzedaży Produktów, a także prawa i obowiązki Klientów oraz prawa i obowiązki NatuRealne.pl.

III.        Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

       1.             NatuRealne.pl udostępnia platformę transakcyjną, w ramach której możliwe jest zawieranie Umów i Umów Sprzedaży Produktów, kontakt z NatuRealne.pl oraz umieszczanie przez Klientów swoich danych osobowych, które w przypadku Klientów posiadających Konto służą dodatkowo do ich identyfikacji.

 1.              Klient, w celu korzystania ze Sklepu, musi dysponować urządzeniem spełniającym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się NatuRealne.pl. Urządzenie to musi więc pozwalać na dostęp do sieci Internet oraz posiadać program służący do przeglądania jej zasobów, obsługujący technologię Plików „cookies”, a także posiadać konto poczty e-mail.
 2.              NatuRealne.pl może wprowadzić do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, pliki „cookies”. Pliki „cookies” umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta i są wykorzystywane przez NatuRealne.pl w celu ułatwienia korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów w Sklepie. Klient może w każdym momencie włączyć lub wyłączyć możliwość korzystania przez NatuRealne.pl z plików „cookies” poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
 3.              Klient, korzystający z usług świadczonych przez NatuRealne.pl, jest objęty zakazem dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

IV. Rejestracja w Sklepie

       1.             Możliwość nabycia Produktów posiadają zarówno zarejestrowani Klienci, tj. podmioty posiadające Konto w Sklepie, jak i Klienci, którzy składają jednorazowe zamówienia bez przejścia procedury Rejestracji.

 1.              Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne. Zarejestrowani Klienci mają możliwość m.in. śledzenia realizacji i historii zamówień.
 2.              W celu rozpoczęcia procesu Rejestracji Klient podaje swoje dane (adres e-mail, imię i nazwisko, data urodzenia, adres do dostawy i ewentualny adres dodatkowy do rozliczeń, numer telefonu komórkowego, a jeśli nie jest Konsumentem – dane identyfikujące swoje przedsiębiorstwo). Wszelkie dane podawane są przez Klienta dobrowolnie i służą zawarciu Umowy i założeniu Konta.
 3.              Po dokonaniu czynności, o których mowa w punkcie IV.3 powyżej i naciśnięciu na przycisk „Zarejestruj się”, powstaje Konto Klienta oraz wysłany zostaje e-mail potwierdzający założenie Konta. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy NatuRealne.pl a Klientem na czas nieokreślony, której przedmiotem jest dostęp do usług świadczonych przez NatuRealne.pl i prowadzenie Konta Klienta. Klient uzyskuje dostęp do Konta po wpisaniu adresu e-mail i hasła w odpowiednich polach Sklepu (logowanie).
 4.              Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez NatuRealne.pl drogą elektroniczną (związanych z prowadzeniem Konta) mogą być składane poprzez ich przesłanie na adres e-mail info@naturealne.pl. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie transakcji oraz krótki opis reklamacyjny. NatuRealne.pl dołoży wszelkich starań, aby złożone reklamacje były niezwłocznie rozpatrzone, nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany podczas Rejestracji adres e-mail.
 5.              Klient może rozwiązać Umowę zawartą z NatuRealne.pl dotyczącą określonego Konta, bez wskazania przyczyny, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy drogą elektroniczną na adres e-mail: info@naturealne.pl. Po upływie okresu wypowiedzenia NatuRealne.pl usunie Konto Klienta.
 6.              Z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w związku z naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu, Umowa na prowadzenie Konta może zostać rozwiązana przez NatuRealne.pl z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.

V. Warunki sprzedaży

        1.             Przedmiotem Umów Sprzedaży mogą być Produkty prezentowane w Sklepie w ramach poszczególnych kategorii.

 1.              Umowy Sprzedaży w Sklepie zawierane są w poniższy sposób:

a)             Klient wybiera Produkt poprzez kliknięcie na przycisk „Dodaj do koszyka”. Po dokonaniu wyboru Produktu, może kontynuować zakupy lub przejść dalej celem zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu poprzez wybranie opcji „Przejdź do realizacji zamówienia”.

b)             Po przejściu do Koszyka, Klient ma możliwość zweryfikować listę i ilość wybranych Produktów. Klient loguje się do swojego Konta lub składa zamówienie bez rejestracji. Złożenie zamówienia bez rejestracji wymaga podania następujących danych: adres e-mail, imię i nazwisko, data urodzenia, adres do dostawy i ewentualny adres dodatkowy do rozliczeń, numer telefonu komórkowego, a jeśli nie jest Konsumentem – danych identyfikujących jego przedsiębiorstwo.

c)             Następnie Klient wybiera jedną z dostępnych opcji dostawy i metod płatności.

d)            Ostatnim etapem jest podsumowanie zamówienia. Klient składa zamówienie naciskając na przycisk: „Potwierdzam zamówienie i płacę”.

 1.              NatuRealne.pl wysyła na adres mailowy Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia, które określa jego szczegóły.
 2.              Umowa Sprzedaży wybranych Produktów zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przesłanej przez NatuRealne.pl wiadomości e-mail. Nie dotyczy to Klientów będących Konsumentami, z którymi Umowa Sprzedaży Produktów zostaje zawarta z chwilą zakończenia procedury określonej w punkcie V.2 lit. a) – d) powyżej, tj. po kliknięciu przez Klienta na przycisk: „Potwierdzam zamówienie i płacę”. 
 3.              Wszelkie dane podawane są przez Klienta dobrowolnie i służą zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktu.
 4.              Czas realizacji zamówienia uwzględniający czas przygotowania Produktu i dostawę wynosi do 5 dni roboczych, nie dłużej niż 15 dni roboczych. NatuRealne.pl jest zobowiązane dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

 VI.  Postępowanie reklamacyjne

        1.          NatuRealne.pl nie udziela gwarancji na Produkty.

        2.             Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością Produktu z Umową Sprzedaży może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@naturealne.pl. NatuRealne.pl udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia jej otrzymania.

 1.              W razie bezskutecznego zakończenia procesu reklamacyjnego, istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klientma prawo złożyć wniosek o mediację lub wniosek do polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym terenowo Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Dane adresowe znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Klient może także skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (lub miejskiego) rzecznika konsumentów lub dotowanych ze środków publicznych organizacji konsumenckich.  
 2.              Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia wydania Produktów, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Prawo odstąpienia wykonywane jest poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 3.              Sklep dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny Produktu wraz z kosztami dostawy Produktu do Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Koszt odesłania Produktu pokrywa Klient i nie podlega on zwrotowi.

VII.  Dane osobowe i polityka prywatności

       1.             Administratorem danych osobowych zarejestrowanych Klientów jest NatuRealne.pl, które dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

      2.  NatuRelane.pl przetwarza dane osobowe Klientów w zakresie dotyczącym praw i obowiązków wynikających z umów zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym w celu wykonania tych umów i ich rozliczenia, a w pozostałym zakresie jedynie po uzyskaniu odpowiednich zgód. Dane Klientów, którzy wybrali metodę płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24, wyłącznie w celu umożliwienia dokonania płatności powierzane są do przetwarzania PayPro S.A.  z siedzibą w Poznaniu. 

 1.              Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.

VIII. Postanowienia końcowe

       1.        Klient może zapisać się do serwisu rozsyłającego wiadomości o nowościach w Sklepie (newsletter) poprzez udostępnienie swojego adresu e-mail w miejscu wskazanym w Sklepie i potwierdzenie kliknięciem na przycisk: „Zapisz się”.  Wypisanie się z listy newsletter’a możliwe jest poprzez wybranie opcji: „Wypisz się” dostępnej w każdym mailu wysyłanym w ramach newsletter’a.

      2.       NatuRealne.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmian w obowiązujących przepisach prawa lub zmian organizacyjnych w Sklepie.O zmianie Regulaminu NatuRealne.pl poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu. Zarejestrowani Klienci otrzymają również odpowiednią informację na podane adresy e-mail. NatuRealne.pl poinformuje, które postanowienia Regulaminu ulegają zmianom, oraz na czym polegają te zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania jej do wiadomości Klientów. Do Umów Sprzedaży zawartych przed tą datą zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia Umów i Umów Sprzedaży.

 1.              W przypadku zmiany Regulaminu przez NatuRealne.pl, zarejestrowani Klienci mogą wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.

Link do pobrania regulaminu: pobierz regulamin